Sosyal Medya

Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi Tedavisi

Oligodendrogliom‟ye sahip erişkin hastalarda Kemoterapi‟ye cevap %10-60 arasındadır. Hastalığın progresyon göstermemesi, nöbet kontrolü, azalmış kortikosteroid ihtiyacı ve yaşam kalitesinin korunması

Son yıllara kadar Oligodendrogliom tümörlerde primer tedavi modaliteleri cerrahi ve radyoterapi idi. KT cerrahiye uygun olmayan, cerrahi sonrası rekürren düşük gradeli oligodendrogliomlarda veya RT almaktan kaçınan, 3 yaşından küçük olan hastalar için ve progresyon durumları için kullanılan bir tedavi modalitesiydi. Son yıllarda düşük gradeli tümörlerin kemosensitivitelerinin gösterilmesiyle hem yeni tanı konmuş hem de rekürren tümörlerde KT uygulaması artış göstermiştir.

Oligodendrogliom‟ye sahip erişkin hastalarda KT‟ye cevap %10-60 arasındadır. Hastalığın progresyon göstermemesi, nöbet kontrolü, azalmış kortikosteroid ihtiyacı ve yaşam kalitesinin korunması KT‟ye cevap kriterlerindendir. KT ayrıca Oligodendrogliom ve optik gliom gibi Oligodendrogliom tümörlerde RT‟ye bir alternatif olarak düşünülebilinir. Oligodendrogliom‟de kullanılan KT rejimleri, genellikle malign gliomlarda kullanılanlarla aynıdır.

Temozolomide %100 biyoyaralanımı olan, oral yolla kullanılan ve SSS‟ne geçişi çok iyi olan alkilleyici bir ajandır ve son yıllarda popülaritesi artmıştır.Radyolojik olarak cevabın ortaya çıkması 12-15 ay arasında olmasına rağmen DGGT‟lerin %31-62‟si temozolomide tedavisine cevap verirler. RT öncesi kullanılan PVC rejimi, özellikle 1p/19q kodelesyonu bulunan anaplatik Oligodendrogliom‟li hastalarda kanıtlanmış etkilere sahiptir. Özellikle Oligodendrogliom ve OA‟lar gibi DGGT‟de tümör regresyonu bildirilmiştir.

RT‟ye alternatif olarak uygulanan standard PCV tedavisi klinik ve radyolojik düzelme ile ilişkilendirilmiştir ve iyi tolere edilmiştir. KT‟nin RT ile eş zamanlı olarak verilmesinin total sağkalım ve progresyonsuz sağ kalımı arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur75. KT‟ye hassasiyet konusunda 1p delesyonunun daha önemli olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur. Muhtemelen bu hassasiyet KT‟ye cevapla ilişkili olan mikrotübül ilişkili stathmin isimli bir maddenin ekspresyonunu azaltılması yoluyla oluşmaktadır. Promoter metilasyon ile DNA tamir proteini O6 -methylguanine-methyltransferase (MGMT) epigenetik sessizliği gliablastomlu hastalarda Temozolomide tedavisine iyi cevap ile ilişkilidir ve bu ilişki DGGT‟de de mevcut olabilir. 1p/19q kombine delesyonuna sahip düşük gradeli Oligodendrogliom‟lerde MGMT promoter metilasyon görülme oranı daha yüksektir ve bu biyolojik davranış ve KT‟ye verilen cevapla da uyumluluk gösterir.

Fonksiyonel MGMT, O6 guanin pozisyonunda, alkilasyon veya metilasyonu geriye döndürerek alkilleyici ajanların sitotoksik etkilerini geriye çevirir ve bu olay bu emoterapotik ajanlara tümör direncini işaret eder. Düşük gradeli Oligodendrogliom ve düşük gradeli astrositik tümörler Temozolomide tedavisine cevap verirler. Bunula beraber 1p ve 19q delesyonuna sahip olmayan fakat p53 mutasyonu bulunan hastaların daha erken tümör nüksü gösterdiği bildirilmiştir. Oligodendrogliom‟lerde Temozolomide, malign gliomlarda olduğu gibi, genellikle 28 günlük döngülerde 1.ve 5. günler arasında 200 mg/m2 /d şeklinde uygulanır. KT ile nöbet kontrolünde iyi sonuçlar alınırken MR görüntülemede objektif olarak cevabı ölçmek zor olabilir. Bu tür durumlarda metabolik cevaplar yapısal cevaplardan daha önce görülmeye başlanacağından, PET görüntüleme faydalıdır.

Radyolojik görüntülemelerde tümör gerilemesinin görülmesi aylar sürebilir ve klinik cevabın ardından gelirler. Oligodendrogliom‟lerde KT‟ye verilen düşük cevap, bu tümörlerin yavaş hücre büyümeleri ile ilişkilendirilmiştir. 1996 yılında Mason ve arkadaşları semptomatik dokuz düşük Oligodendrogliom tümörlü hastayı PCV KT‟ si ile tedavi ettiler. Bunlardan altı tanesi parsiyel yanıt verirken, üç tanesinde progresyon görülmedi. Oligodendrogliom ve OA‟ ların kemosensitivitesini gösteren birçok faz 2 çalışma olmasına rağmen, 18 uygulanacak KT‟ nin zamanı ve sekansları konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Çeşitli çalışmalarda RT tedavisinin ardından uygulanan PCV KT rejiminin, 2 yıl sonunda hem toplam sağ kalım hem de progresyonsuz sağ kalım sürelerini uzattığı ve ölüm oranını % 48 ve progresyon oranını da % 55 azalttığı gösterilmiştir. 1p/19q kodelesyonuna sahip düşük gradeli Oligodendrogliom ‟lerin kemosensitivitesinin daha fazla olduğuda çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir95. Bu tür hastalar için KT progresyon anında kullanılacak, RT‟yi ve toksisitesini de erteleyerek ve geciktirerek, bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. KT‟ye rağmen tümör progresyon gösterirse eğer, RT uygulanmalıdır.