Sosyal Medya

Prognoz Rekürrens ve Malign Dejenerasyo

Prognoz Rekürrens ve Malign Dejenerasyo

İlk cerrahi rezeksiyonu takiben ODG‟lerin progresyon göstereceği ve anaplastik forma dönüşeceği beklenmektedir. Total veya gross total rezeksiyon anaplastik formasyon riskini azaltabilir.

Rekürrens ve Malign Dejenerasyon

İlk cerrahi rezeksiyonu takiben ODG‟lerin progresyon göstereceği ve anaplastik forma dönüşeceği beklenmektedir. Total veya gross total rezeksiyon anaplastik formasyon riskini azaltabilir. Progresyon süresinde çoğu ODG ve OA‟lar anaplastik forma dönüşürler. Bununla beraber görüntüleme yöntemleri kullanılarak bu tümörlerin malign transformasyon risklerini tahmin etmek de mümkün değildir. Grade 2 ODG‟lerin yaklaşık olarak % 70‟i malign transformasyon göstererek anaplastik grade 3 forma dönüşürler. Malign transformasyon için ortalama süre 72 aydır.

Prognoz

Düşük gradeli gliomlar tanı sonrasında malign gliomalara göre çok daha iyi total ve progresyonsuz sağ kalım oranlarına ve kaliteyle sürdürülebilecek yaşam sürelerine sahiptirler.Bununla beraber bu tümörlerin benign olmadığı, progresyon östereceği ve hastaların çoğunun bu sebepten hayatını kaybedeceği unutulmamalıdır. Malign transformasyon riskini ve total sağ kalımı tahmin etmede bazı faktörler vardır. Bunlar arasında yaşın 40‟dan büyük olması, nörolojik defisit varlığı, astrositoma histolojisi, tümörün orta hattan karşı serebral hemisfere uzanması ve tümör çapının 6 cm‟den büyük olması sayılabilir. Tüm bunlar kötü prognostik faktörlerdir. İyi prognostik faktörler arasında ise tanı anında 40 yaşından küçük olmak, kontrast tutmayan tümöre sahip olmak, cerrahi sonrası minimal rezidiv tümör olması, KPS(Karnovski performans skoru)‟nin 70‟in üzerinde olması ve ODG histolojisi sayılabilir.

Malign transformasyon ise kısa sağ kalım ile ilişkilidir. Total sağ kalım 86 aydır ve malign transformasyondan sonra ortalama yaşam süresi ise 14 aydır. Bu malign transformasyon 1p/19q delesyonundan ziyade kromozom 9p ve 10q da görülen allelik kayıplar gibi diğer genetik anomaliler ile ilişkilidir.1p ve 19q da olduğu gibi bu genetik anomalilerin de hangi mekanizma ile gliomagenezise katkıda bulundukları henüz açıklanamamıştır. Grade 2 ODG ve OA için ortalama yaşam süreleri sırasıyla, 9.5-12.3 yıl ve 3.9-10.8 yıldır. Tanı sonrası 10 yıllık sağ kalım oranları grade 2 ODG‟lerde %85, grade 2 OA‟larda ise %15‟tir.

Grade 2 ODG‟lerin çok değişkenli analizleri, progresyonsuz ve toplam sağkalım için tek başına veya 19q delesyonu ile birlikte,1p delesyonun bağımsız bir prognostik faktör olduğunu ortaya koymuştur. Son zamanlarda yapılan retrospektif bir çalışmada Kanada McGill üniversitesi sağlık merkezinde 1992 ve 2006 yılları arasında tedavi edilmiş olan 69 düşük gradeli ODG‟lİ hastanın verileri incelenmiştir ve çoklu değişkenli analizler sonrasında bağımsız iyi prognoz parametreleri olarak, ilk belirtinin nöbet şikayeti olması ve görüntüleme tetkiklerinde kontrast tutulumu olmaması gösterilmiştir.