Sosyal Medya

Tümör Materyali ve Histopatoloji

Tümör Materyali ve Histopatoloji

Her bir hasta için parafine gömülü hemotoksilen eozin boyalı bloklar seçildi. Bu seçim en yüksek gradeli kesit ve her tümörün predominant prezentasyonunu içeren tümör içeriği baz alınarak yapıldı.

Her bir hasta için parafine gömülü hemotoksilen eozin boyalı bloklar seçildi. Bu seçim en yüksek gradeli kesit ve her tümörün predominant prezentasyonunu içeren tümör içeriği baz alınarak yapıldı. Her bir bloktan tanımlanan değişik çalışmalar için 3 mikrometre kalınlığında multipl paralel kesitler hazırlandı.

Klasik ODG‟ler, balpeteği şeklinde dizilmiş, yuvarlak düzgün nükleuslu ve perinükleer haloları olan hücrelerin oluşturduğu görünüm olarak kabül edilirken; daha az yuvarlak nükleuslu, perinükleer halosu bulunan veya bulunmayan ve astrositik özellikleri olmayan hücrelerin oluşturduğu tümörlerde klasik olmayan ODG tümörler olarak kabül edildi.

Doku Kesitlerinde Deparafinizayon Uygulaması Çalışılacak olan lamlar seçildikten sonra 56 °C lik etüvde 1 gece bekletildi. Ertesi gün, her 5 lam için,ayrı bir lam kutusunun içine 15 cc distile su ve 150 mikrolitre 1M HCL eklenerek  içi su dolu beherin içine yerleştirildi ve 37 °C de etüve kaldırıldı. Su banyosu 80 °C dereceye ayarlandı.

Isıya dayanıklı kapaklı şale içine deparafinizasyon ön yıkama solusyonu ilave edilerek kullanım aşamasında solüsyonun ısısı 80 °C dereceye yükseltildi. 56 °C etüvden çıkarılan lamlar ksilol içerisinde 3 ayrı şalede 10 ar dakika bekletildi. Daha sonra lamlar 80 °C deki deparafinizasyon ön yıkama solüsyonunda 30 dakika bekletildi. Süre sonunda lamlar oda ısısındaki distile suda 10-15 sn çalkalandı. Aşağıdaki tablo 2‟de enzim çalışma solüsyonu içeriği görülmektedir.

Lamlar lam kutusuna yerleştirilmeden hemen önce, 150 mikrolitre su ile sulandırılan enzim reaktifi, daha önceden 37 °C derecelik ısıda bekletilen lam kutusu içindeki distile su+ 1M HCL karışımı içine ilave edildi.

Lamlar 37°C derecelik etüvde lam kutusu içerisindeki enzim çalışma solüsyonunda 15 dakika bekletildikten sonra oda ısısındaki 2Xssc solüsyonuna alınarak 3 dakika daha bekletildi ve aynı işlem tekrar edildi (2xssc de 3 dakika bekletilir). Daha sonra lamlar 3‟er dakika süreyle % 70, % 85, % 100‟ lük alkol serisinden geçirilerek kurumaya bırakıldı. Ardından denatürasyon ve lokus spesifik problama işlemine geçildi.

Problama işlemi yapıldıktan sonra lamlar 37 °C de bir gece nemli ortamda hibridizasyona bırakıldı. Daha sonra 73 °C deki yıkama solüsyonunda 3 dk bekletildi ve oda sıcaklığındaki yıkama solüsyonunda çalkalandı. Kurumaya bırakılırak bir DNA boyası olan DAPI (diamidino-2-phenylindole) uygulandı. Bütün bu işlemlerin ardından Floresan mikroskopta örnekler incelendi. Üst üste binmeyen 200 hücre çekirdeği her hibridizasyon için teker teker sayıldı.

Oranlar referans sinyalleri ile karşılaştırıldı ve 0.80 in altındaki değerler anormal olarak kabül edildi. Aşağıda Şekil 2‟de FİSH yöntemiyle kendi hastalarımızdan birinin örneğinde, her iki delesyon için intakt olan hücreler hücre içindeki 2 yeşil ve 2 kırmızı nokta ile gösterilirken, delesyonlu hücrelerde kırmızı noktalardan birisinin olmaması o noktada mevcut olan delesyonu göstermektedir.